مدیر گروه

علیرضا سیروس مهر
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی:زراعت
  • شماره تماس: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۲۲
  • شماره نمابر: ---
  • پست الکترونیک: asirousmehr@uoz.ac.ir