کارکنان

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۳۰

شماره تماس داخلی:

۲۱۳۰

مینا شهری
کارشناس گروه اقتصاد کشاورزی و ترویج و آموزش کشاورزی