اعضای هیأت علمی

وحید دهباشی

استادیار

ماشااله سالارپور

استادیار

علیرضا سرگزی

استادیار

سامان ضیایی

دانشیار

علیرضا کیخا

استادیار

احمدعلی کیخا

دانشیار

حمید محمدی

استادیار