ارتباط با گروه

نشانی

زابل،جاده بنجار،دانشگاه زابل،دانشکده کشاورزی

شماره تماس

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۳۰

پست الکترونیک

alirezakeikha@gmail.com