مطالب مرتبط با کلید واژه

اقتصاد


گروه اقتصاد کشاورزی

اهداف، چشم انداز و دورنما هدف از راه اندازی رشته اقتصاد کشاورزی در دانشگاه زابل در درجه اول تربیت کارشناسانی است که بتوانند سبب بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه بخش کشاورزی در سطح منطقه ای و ملی شوند. دانش آموختگان این ...

سرفصل دروس

سرفصل دروس کارشناسی .w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text-left p { font-size: 16px; line-height: 25px; display:inline; } .w3l-content-11 span.number { width: 30px; height: 30px; ...