مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه


گروه علوم دامی

اهداف، چشم انداز و دورنما گروه علوم دامی در سال ۱۳۶۵ تحت عنوان گروه امور دامی شروع به فعالیت کرد. این گروه در حال حاضر، در سه مقطع تحصیلی کارشناسی علوم دامی، کارشناسی ارشد علوم دامی با سه گرایش "ژنتیک و ...

گروه اقتصاد کشاورزی

اهداف، چشم انداز و دورنما هدف از راه اندازی رشته اقتصاد کشاورزی در دانشگاه زابل در درجه اول تربیت کارشناسانی است که بتوانند سبب بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه بخش کشاورزی در سطح منطقه ای و ملی شوند. دانش آموختگان این ...