مطالب مرتبط با کلید واژه

اقتصادکشاورزی


گروه اقتصاد کشاورزی

اهداف، چشم انداز و دورنما هدف از راه اندازی رشته اقتصاد کشاورزی در دانشگاه زابل در درجه اول تربیت کارشناسانی است که بتوانند سبب بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه بخش کشاورزی در سطح منطقه ای و ملی شوند. دانش آموختگان این ...