مطالب مرتبط با کلید واژه

صنایع غذایی


اعضای هیأت علمی

.d-grid { display: grid; } .w3l-teams-28-main .grid-col-2 { grid-template-columns: 1fr 1fr; } .w3l-teams-28-main .grid-col-3 { grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; } .w3l-teams-28-main .grid-col-4 { grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr; } ...

گروه صنایع غذایی

اهداف، چشم انداز و دورنما با توجه به وسعت کشور ایران و تنوع شرایط آب و هوایی، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه زابل تمرکز خود را بر روی توسعه صنایع مواد غذایی در جنوب شرق کشور قرار داده است. علاوه ...